Nadzorni odbor


Člani Nadzornega odbora Občine Gornji Grad v mandatnem obdobju 2014 - 2018 so:

  • Vodušek Irena (predsednica)
  • Bezovnik Fale Irena
  • Mavrič Polona

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (UG ZSO št. 15/2016)    link na:
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij
 

Nadzorni odbor opravlja naloge, določene z zakonom o lokalni samoupravi in s statutom občine, pošteno, strokovno in nepristransko.

Delo nadzornega odbora je javno.

Delo nadzornega odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščen član.
Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani nadzornega odbora na prvi konstitutivni seji. Predsednik je izvoljen, če zanj glasuje več kot polovica članov nadzornega odbora.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja občinska uprava.

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad porabo proračunskih sredstev na podlagi letnega programa dela. Z letnim programom so opredeljene aktivnosti nadzornega odbora na področju rednega nadzora ter občasnih nadzorov po sklepu občinskega sveta ali župana.
Z letnim programom nadzorni odbor seznani občinski svet in župana.

Nadzor je treba opraviti tako, da je nadzorovana oseba pri delu čim manj motena, vendar je dolžna predložiti vso zahtevano dokumentacijo za ugotovitev dejstev in dokazov, pomembnih za odločanje v postopku nadzora.
Predstavnik nadzorovane osebe je lahko pri nadzoru ves čas prisoten. O opravljenem pregledu se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vse osebe, navzoče pri pregledu.

Po opravljenem pregledu pripravi nadzorni odbor pisno poročilo, v katerem je navedena nadzorovana oseba in predmet pregleda, ugotovitve, ocene, mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskem svetu in županu, po potrebi pa tudi računskem sodišču.
 

Nadzorni odbor Občine Gornji Grad

Letno poročilo 2015

 

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2011

Letno poročilo 2010

Letno poročilo 2009