Občinski štab civilne zaščite Občine Gornji Grad (CZ)


Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno in strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti. Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.
V občinski štab civilne zaščite so na podlagi potrditve Občinskega sveta Občine Gornji Grad s sklepom imenovani naslednji člani:
 
Za poveljnika Civilne zaščite Občine Gornji Grad  je imenovan:

 • Anton BEZOVŠEK, Gornji Grad

 
Za namestnika poveljnika Civilne zaščite Občine Gornji Grad  je imenovan:

 • Ludvik MIKLAVC, Bočna 

 

Zap. št.

Ime in priimek

Funkcija

1.

Vodja službe za podporo

Jože UGOVŠEK

2.

Vodja ekipe prve pomoči

Marko BEZOVŠEK

3.

Vodja enote za tehnično reševanje

Mitja  KOLENC

4.

Vodja informacijske službe

Ivan ŠINKOVEC

5.

Poveljnik občinskega gasilskega poveljstva

Zagradišnik Janez

6.

Služba za stike z javnostjo

Veršnik Klementina

7.

Predstavnik policije Neuholt Peter

 

Naloge Občinskega štaba civilne zaščite so:

 1. Izdelava ocen ogroženosti in  načrtov zaščite in reševanja po posameznih nevarnostih, skladno z zasnovo sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini Gornji Grad
 2. Izdelava predlogov organiziranja štabov, enot, služb in poverjenikov Civilne zaščite
 3. Priprava predlogov za imenovanje poveljnikov enot in služb Civilne zaščite
 4. Kadrovanje in izdelava predlogov za popolnjevanje štabov, enot, služb in poverjenikov Civilne zaščite z obvezniki Civilne zaščite
 5. Izdelava predlogov za popolnjevanje štabov, enot in služb Civilne zaščite z materialnimi sredstvi iz popisa
 6. Izdelava programa dela tekočega ter poročila o delu v preteklem letu
 7. Načrtovanje usposabljanj pripadnikov Civilne zaščite, koordiniranje priprav za izvedbo le-teh in izbira najugodnejšega izvajalca
 8. Skrb za načrtno opremljanje štabov, enot, služb in poverjenikov Civilne zaščite na občinski ravni
 9. Skrb za ustrezno skladiščenje in vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme Civilne zaščite
 10. Spremljanje in opozarjanje na preteče nevarnosti
 11. Operativno vodenje in usmerjanje razpoložljivih sil in sredstev ob naravnih in drugih nesrečah
 12. Koordiniranje priprav in dela z občinskimi štabi sosednjih občin
 13. Obveščanje župana, regijskega centra za obveščanje  in regijskega štaba Civilne zaščite o poteku reševalnih akcij in posledicah naravnih in drugih nesreč
 14. Priprava predlogov za podelitev priznanj Civilne zaščite

 
Mobilizacijsko zbirališče štaba za Civilno zaščito občine Gornji Grad je sedež občine Attemsov trg 3, Gornji Grad ; tel:  03/839 18 50.
 
Poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Anton Bezovšek ml.
 

Plakat

Defibrilator