Osnovna šola Gornji Grad

OSNOVNA ŠOLA Frana Kocbeka GORNJI GRAD
Kocbekova cesta  21
3342 GORNJI  GRAD

Tel.: tajništvo 03 83 91 240, ravnatelj/ica 03 83 91 242, zbornica višja stopnja 03 83 91 243,  svetovalna delavka 03 83 91 243, knjižnica 03 83 91 245, računalničar 03 83 91 246, kuhinja 03 83 91 247, zbornica nižja stopnja 03 83 91 248, vrtec Gornji Grad 03 83 91 249, vrtec Zdravstveni dom 031 895 390.
 
Fax: 03 83 91 241
e-mail: sola.gornji-grad@guest.arnes.si
 
Zgodovina šole v našem kraju sega več kot 200 let nazaj. Vse se je začelo v graščini ob katedrali, kjer naj bi že leta 1793 izvajal pouk. Sprva versko obarvan se je skozi stoletje spreminjal in prilagajal družbenim dogajanjem, kakor se je pač dogajalo v tistih časih po celem slovenskem ozemlju.
Začetek rednega šolskega pouka beležimo leta 1804, ko bi naj začela delovati javna ljudska šola s takratnim učiteljem Francem Simonettijem.
Novo poglavje šolske zgodbe se je nedvomno začelo z izgradnjo sedanje stare stavbe, leta 1908, ko se je kot osrednja osebnost v kraju že dodobra uveljavil takratni nadučitelj Fran Kocbek. Bil je v tistih časih izjemen človek, dejaven in razgledan krajan, ki je pustil svoje sledi na mnogoterih področjih življenja in dela.
V letih med obema vojnama je bila  šola v Gornjem Gradu štirirazredna državna ljudska šola. Pouk je potekal tudi na podružnicah v Lenartu in v Šokatu. Imenitna pridobitev v tem obdobju je bila izgradnja Sokolskega doma, v katerem je bila telovadnica in kulturna dvorana z gledališkim odrom.
Čas okupacije je šolski arhiv povsem osiromašil za verodostojne zapise o dogajanju na šolskem področju. Vsa obstoječa dokumentacija je zgorela, plameni ponemčevanja pa so oblizovali tudi šolarje. Nasilni pouk v nemškem jeziku ni prinesel drugega kot žalostna šolska leta za takratno mladež.
Po letu 1945 pa se je šola znova dvignila. Posodobitve šolskega dela ter izboljšanje prostorskih in delovnih pogojev so si sledili vse do danes. Pouk se je sočasno odvijal celo na treh podružnicah: Nova Štifta, Bočna in Šmartno ob Dreti. Ukinjeni pa sta bili »stari šoli« v Lenartu in v Šokatu.
Zadnja velika pridobitev je bila v letu 1979, ko je bil namenu predan prizidek z učilnicami, večnamenski prostor in telovadnica. Takrat smo dobili tudi vrtec, ki sedaj deluje pod okriljem naše šole.
Šola – učitelji  in učenci – smo že skozi desetletja nepogrešljivi pri družabnem in društvenem življenju v kraju in v občini. Sodelujemo na raznih prireditvah, organiziramo dejavnosti, ki zapolnjujejo prosti čas in skušamo pozitivno vplivati na osebni razvoj šolajoče se mladine. Tega si želimo še več, kajti skozi take dejavnosti se razvija ideja sožitja, vrednotenja dela, spoštovanje različnosti in pripadnosti domačemu kraju!
Prav posebej pa si želimo, da bi šola po mnogih letih spet pridobila kakšen sodoben prostor, nekaj opreme in novo streho.
Naša šola je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je občina Gornji Grad (Odlok o ustanovitvi, 2005).
Šolski okoliši zajemajo celotno področje občine Gornji Grad.
Sedež zavoda in matična šola je v Gornjem Gradu, Kocbekova cesta 21.
K zavodu spadata še dve podružnični šoli (POŠ Nova Štifta in POŠ Bočna) in 4 oddelki vrtca, ki se nahajajo na dveh lokacijah (Gornji Grad in Bočna).
V šolskem letu 2005/2006 je šolo obiskovalo 240 učencev v 16 oddelkih.
Poleg rednega vzgojno-izobraževalnega programa smo izvajali tudi jutranje varstvo in varstvo v  dveh oddelkih podaljšanega bivanja, v katerega se je vključevalo od 38 do 45 otrok. Osnovnošolsko obveznost je zaključilo 29 učencev – prva generacija devetletke. Program devetletke se je izvajal v 1., 2., 3., 7., 8. in 9. razredu.
Septembra smo v šol. leto 2006/2007 sprejeli 232 učencev, od tega 24 prvošolčkov. Učenci so razdeljeni v 16 rednih oddelkov. Program osemletne šole se izvaja le še v 4. in 5. razredu. V dveh oddelkih podaljšanega bivanja imamo prijavljenih 52, pri jutranjem varstvu pa 14 učencev.
V šoli in vrtcu skupaj  je v tem šolskem letu zaposlenih 50 delavcev, od tega 39 pedagoških. Izvajamo redne izobraževalne programe osemletne in devetletne osnovne šole ter dejavnosti iz programa predšolske vzgoje.

MATIČNA ŠOLA GORNJI GRADEU Copyright | Obcina