Vloge in obrazci

Okolje in prostor:

 • Vloga za izdajo potrdila da je pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča uvrščena v OPN - PDF / DOC

 • Pobuda za pripravo strategije prostorskega razvoja - PDF / DOC

 • Vloga za komunalni prispevek - PDF / DOC

 • Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi prostora - PDF / DOC

 • Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo - PDF / DOC

 • Vloga za soglasje poseg v varovalni pas ceste - PDF / DOC

 • Vloga za izdajo soglasja/dovoljenja za zaporo občinske ceste oz. javne poti - PDF / DOC

NUSZ:

Družbene dejavnosti:

 • Vloga za dodelitev izredne denarne pomoči - PDF / DOC

 • Obrazec za prijavo rednega obratovalnega časa gostinskega obrata - PDF / DOC

 • Vloga za podaljšanje obratovalnega časa - PDF / DOC

 • Društva/Klubi - OBRAZEC - PDF / DOC

 • Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence - PDF / DOC

 • Poročilo o obračunani turistični taksi - PDF / DOC

 EU Copyright | Obcina