Društvo upokojencev Bočna

Zgodovina društva upokojencev Bočna

DU Bočna je bilo ustanovljeno  31. januarja 2005, na ustanovnem občnem zboru, ki ga je vodil  Srčnik Ivo. V delovnem predsedstvu so bili še : Fedran Hilda, Žmavc Ivana in Presečnik Anton.
Do ustanovitve društva je bilo 50 upokojencev iz Bočne včlanjenih v DU Gornji Grad, ki je bilo leta 1952 ustanovljeno kot Podružniško društvo upokojencev Gornji Grad. Vsi včlanjeni upokojenci iz Bočne so podali izjavo, da prestopajo v novoustanovljeno DU Bočna. Na novo pa se je vpisalo še 54  upokojencev, tako da je društvo ob ustanovitvi štelo 109 članov.

Dosedanji predsedniki:
- Srčnik Ivo od 1985 do 1993
- Tominšek Ludvik od 1993 do 2001
- Zagožen Mirko od 2001 do 2005
- Miklavc Franc od 2005 do 2011
- Purnat Nikolaj od 2011 do 2013

Društvo danes
Sedanje vodstvo društva je bilo  izvoljeno na rednem volilnem občnem zboru članov društva leta 2013.
 
Člani upravnega odbora:
- Veršnik  Danijel – predsednik
- Kolenc Jože – podpredsednik
- Marolt Ela – tajnica
- Lončar Zlata – blagajničarka
- Veršnik Jožica – član
- Lamprečnik Gelca – član
- Rop Ana  – član
- Rihter Jože  – član
- Mavrič Andreja – član
- Žmavc Majda  – član
 
Nadzorni odbor: 
- Purnat Nikolaj
- Miklavc Franc
- Purnat Breda
  
Častno razsodišče:
- Miklavc Francka
- Špeh Zofka
- Golob Danijel
- Kričej Ludvik  (rezerva)
 
Komisija za priznanja:
- Remic Ferdo – predsednik
- Rihter Marija – član
- Štorgelj Pepca  – član
 
Praporščak:
- Kolenc Jože
 
Sedež društva:
Od leta 2010 dalje je sedež društva v kletnih prostorih Osnovne šole v Bočni, katere je občina Gornji Grad lepo uredila, opremilo pa jih je društvo s pomočjo donatorjev. Prostore imamo v souporabi z društvom za ohranjanje vrednot NOB, Rdeči križ, Čebelarsko društvo in Krajevni odbor Bočna.
 
Plan aktivnosti društva za leto 2014:
- Letni občni zbor društva
- Spomladanski izlet članov
- Udeležba članov na proslavi na Menini
- Društveni piknik
- Pohodi
- Pikado
- Nastopi folklorne skupine
 EU Copyright | Obcina