Javni razpisi 2012

Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja



Javni razpis za izvedbo protipoplavnih ukrepov in izgradnjo zbirnega centra Podhom

Razpisna dokumentacija

Popravljeni popisi del

"Naročnik je objavil popravljene popise del (čistopis). Ponudba mora biti oddana na popravljenih popisih del. V primeru, da ponudnik ponudbe ne bo oddal na popravljenih popisih del, naročnik ne bo omogočil dopolnitve ponudbe in bo ponudbo neposredno izločil kot nepopolno."



Popravljeni popisi del - drugič
Naročnik ugotavlja, da je v obstoječih popisih del prišlo do napak v naslednjih postavkah:

- v skupni rekapitulaciji je bila upoštevana napačna stopnja ddv
- kanal strešnih vod SI.0, postavka A4.0 je seštevala postavke AI.0, A2.0 in A3.0 dvakrat;
- v protipoplavnih ukrepih ni bilo rekapitulacije.

Naročnik zato objavlja čistopis razpisne dokumentacije, ki vsebuje popravljene popise del, v katerih so napake odpravljene. Ponudniki morajo ponudbo oddati na na popravljenih popisih del. V kolikor bo posamezen ponudnik ponudbo oddal na nepopravljenih popisih, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nepopolno, ne da bi ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe ali na podajo soglasja za odpravo računskih napak.

Naročnik v čistopisu razpisne dokumentacije objavlja tudi čistopis navodil ponudnikom, v katerem je podaljšan rok za prejem ponudb in datum odpiranja ponudb.

Veljavnost ponudbe, garancije za resnost ponudbe ter časovna veljavnost ostalih listin se bo presojala glede na prvotni rok za prejem ponudb, torej na 29.11.2012. Veljavnost garancije za resnost ponudbe bo torej ustrezna, če bo veljavna še 90 dni od prvotnega roka za prejem ponudb, to je do 27.2.2013.

  • Javni razpis "Ureditev loklne ceste v naselju Prod"

- Popisi del za Ureditev lokalne ceste / obrazci   PDF   XLS
- Popisi del za Ulična razsvetljava       / obrazci   PDF   XLS
- Tehnično poročilo za Ureditev lokalne ceste in Ulično razsvetljavo

 

  • Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2012

    -    Razpisna dokumentacija
    -    Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem



EU Copyright | Obcina